Algemene voorwaarden

Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en diensten die worden geplaatst bij Sylvie’s trimpension,  gelegen te Berkenlaan 6, 1740 Ternat.

De algemene voorwaarden vormen de overeenkomst die de dienstverlener en de klant, samen “de partijen”, verbinden. De klant/huisdiereigenaar kan zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon zijn.

De voorwaarden zijn altijd als enige geldig, tenzij anders overeengekomen en schriftelijk vastgelegd alvorens de opdracht plaats vindt.

Overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke afronding daarvan noodzakelijk is om af te wijken van hetgeen waartoe door de huisdiereigenaar opdracht heeft gegeven, is Sylvie’s trimpension gerechtigd daartoe over te gaan zonder toestemming van de huisdiereigenaar. Dit kan bijvoorbeeld gaan over een anti-vlooienbehandeling of het verwijderen van vervilte vacht.

Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De huisdiereigenaar aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan is Sylvie’s trimpension gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de hondeneigenaar akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van Sylvie’s trimpension op en is voor de huisdiereigenaar geen grond om de overeenkomst te ontbinden.

Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, komen de extra kosten voor rekening van de huisdiereigenaar,

Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Sylvie’s trimpension een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

De huisdiereigenaar blijft gedurende de overeenkomst met Sylvie’s trimpension zelf aansprakelijk voor zijn dier(en).

De huisdiereigenaar is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door Sylvie’s trimpension of derden, veroorzaakt door het huisdier. Eventuele kosten van schade aan Sylvie’s trimpension of derden worden op opdrachtgever verhaald.

Sylvie’s trimpension is niet aansprakelijk voor het weglopen of anderzijds verdwijnen van het huisdier, tenzij Sylvie’s trimpension opzet of grove schuld te wijten valt.

De huisdiereigenaar dient ervoor te zorgen dat de betreffende dieren de door de wet vereiste inentingen hebben gehad en Sylvie’s trimpension mag ten allen tijde het bewijs hiervan opvragen (inentingsboekje).

Het huisdier dient te zijn behandelt tegen vlooien, wormen en teken.

Schade

De eigenaar/houder van Sylvie’s trimpension is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met zijn dienstverlening verband houdende oorzaken.

Alle aansprakelijkheid is ten allen tijde beperkt tot vergoeding van de door een dierenarts in rekening gebrachte kosten. Bij onherstelbare schade of indien het huisdier als direct gevolg van de behandeling door Sylvie’s trimpension komt te overlijden, is de aansprakelijkheid van Sylvie’s trimpension beperkt tot ten hoogste de aanschafwaarde van het betreffende huisdier. De aansprakelijkheid van Sylvie’s trimpension dient aangetoond te worden door de huisdiereigenaar.

Sylvie’s trimpension is niet aansprakelijk voor in verband met de uitvoering van de overeenkomst door de huisdiereigenaar geleden schade als gevolg van door de huisdiereigenaar onjuist of onvolledig verstrekte gegevens met betrekking tot het huisdier of als gevolg van een andere niet aan Sylvie’s trimpension toe te rekenen oorzaak.

De aansprakelijkheid van Sylvie’s trimpension zal nimmer verder strekken dan het bedrag dat de door Sylvie’s trimpension daartoe eventueel afgesloten aansprakelijkheidsverzekering onder de gegeven omstandigheden uitkeert.

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Sylvie’s trimpension verstrijken na één jaar.

Opdracht

Sylvie’s trimpension zal zoveel mogelijk rekening houden met de persoonlijke wensen van de huisdiereigenaar ten aanzien van de verzorging van het huisdier.

Sylvie’s trimpension behoudt zich het recht voor om een overeenkomst te beëindigen.

Sylvie’s trimpension behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen deze algemene voorwaarden en tarieven te wijzigen.

Sylvie’s trimpension behoudt zich het recht voor, om diensten af te zeggen wegens ziekte of wegens weersomstandigheden die de veiligheid van het huisdier of Sylvie’s trimpension bedreigen.

Sylvie’s trimpension is  bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien de huisdiereigenaar de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Sylvie’s trimpension ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de huisdiereigenaar zijn verplichtingen niet zal nakomen.

Sylvie’s trimpension is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. Van dergelijke omstandigheden is onder meer sprake indien het huisdier agressief of onhandelbaar blijkt te zijn en dit, gelet op de veiligheid of overige belangen van Sylvie’s trimpension, de uitvoering van de trimbeurt voor hem bezwaarlijk maakt.

Alle vóór de opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst door Sylvie’s trimpenion gemaakte kosten en/of daardoor geleden schade komen voor rekening van de huisdiereigenaar.

De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Sylvie’s trimpenion op grond van deze tekst uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.

Kostprijs

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, betreffen alle door Sylvie’s trimpension vermeldde prijzen richtprijzen.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de huisdiereigenaar de kostprijs middels contante betaling verschuldigd, op het moment dat het huisdier door hem op locatie van Sylvie’s trimpension wordt afgehaald.

Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de huisdiereigenaar van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de huisdiereigenaar de dan wettelijke rente verschuldigd. De wettelijke rente wordt berekend tot en met de dag dat de openstaande bedragen volledig zijn voldaan.

Afspraak

De levering van diensten geschiedt bij Sylvie’s trimpension. Het te behandelen dier wordt op de afgesproken dag en tijd gebracht en afgehaald, tenzij anders is overeengekomen.

Indien is overeengekomen dat het dier wordt opgehaald, zal het op de afgesproken tijd en plaats gereed moeten zijn voor vervoer. Afwijkingen van de afspraken zijn voor rekening en risico van de klant/huisdiereigenaar.

Als de klant/huisdiereigenaar, om welke reden ook, nalatig is om aan zijn verplichtingen zaken na te komen, is hij aansprakelijk voor alle daaruit direct of indirect voortvloeiende kosten.

De huisdiereigenaar dient ervoor te zorgen dat het huisdier aanwezig is op het afgesproken tijdstip. Indien het huisdier niet aanwezig is op de afspraak, wordt de geplande service onverminderd in rekening gebracht.

Klittencontract

In speciale gevallen, waarbij de vacht van een dier dermate vervilt/verklit is dat een normale vachtverzorging onmogelijk is, kan Sylvie’s trimpension een noodbehandeling aanbieden om de vacht zichzelf te laten herstellen.

Voor aanvang van een dergelijke behandeling wordt een zogenaamd klittencontract opgesteld en getekend door de eigenaar/verantwoordelijke van het dier. Deze bijkomende overeenkomt is een aanvulling op de algemene voorwaarden en is een voorwaarde om aan de behandeling te beginnen.

Klachten

De huisdiereigenaar is op het moment van afhalen van zijn huisdier gehouden te onderzoeken of Sylvie’s trimpension de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en hiervan terstond mededeling te doen aan Sylvie’s trimpension. Indien dit onder de gegeven omstandigheden onmogelijk is, dan wel in het geval dat het gebrek op het moment van afhalen onzichtbaar was, is de huisdiereigenaar gehouden binnen 24 uur na afhalen van zijn huisdier, van een klacht schriftelijk mededeling te doen aan Sylvie’s trimpension.

Indien een klacht van de huisdiereigenaar door Sylvie’s trimpension gegrond wordt bevonden, zal Sylvie’s trimpension zorgdragen voor kosteloos herstel van de werkzaamheden. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de huisdiereigenaar het huisdier binnen 48 uur na melding van de klacht voor herstel op locatie van Sylvie’s trimpension ter zijner beschikking te stellen op een tussen Sylvie’s trimpension en de huisdiereigenaar nader te bepalen tijdstip.

Indien de huisdiereigenaar geen tijdige schriftelijke mededeling van een klacht doet aan Sylvie’s trimpension, komen al zijn eventuele aanspraken ter zake te vervallen.